Economische vrijheden in Europa zijn een groot goed. Maar deze vrijheden kunnen ook conflicteren met belangrijke sociale afspraken op nationaal niveau waaraan we zeer hechten. Er moet een einde komen aan het ondermijnen van sociale rechten in de lidstaten als gevolg van afspraken rondom de Europese interne markt. Het concurreren op arbeidsvoorwaarden in plaats van op productiviteit leidt tot een race to the bottom, waarbij de werkgever met de meest creatieve schijnconstructies wint. Wat nodig is, zijn afspraken op Europees niveau om eerlijke concurrentie te garanderen. Ook pleiten we ervoor om op Europees niveau te werken aan de bescherming en versterking van werknemersrechten en nationale verzorgingsstaten.

  • We spreken af dat elke lidstaat sociale doelstellingen moet nastreven. We denken hierbij bijvoorbeeld aan een stelsel van (relatieve) minimumlonen, een goede oudedagsvoorziening, gelijkheid tussen man en vrouw, een vangnet bij werkloosheid, goed en toegankelijk onderwijs en goede en betaalbare zorg. De vormgeving en uitvoering is en blijft een nationale bevoegdheid.
  • Sociale rechten mogen niet langer ondergeschikt zijn aan economische vrijheden. Om de balans te herstellen pleiten we voor het opnemen van een sociale vooruitgangsclausule in de Europese verdragen, die sociale rechten beschermt tegen de negatieve effecten van economische vrijheden.
  • Diensten waarvan wij in Nederland vinden dat ze een publieke functie vervullen moeten afgeschermd kunnen worden van de markt. Wanneer Europese aanbesteding een ondermijning dreigt te worden voor vitale publieke belangen, bijvoorbeeld in delen van het openbaar vervoer, de zorg of afvalverwerking, moet van aanbesteding kunnen worden afgezien. Aanbestedings-regels kunnen bovendien overzichtelijker en eenvoudiger.
  • Bij de toepassing van de aanbestedingsregels worden sociale-, milieu- en innovatiecriteria uitgebreid en versterkt. Daarnaast willen we verankeren dat door middel van voorkeursbeleid opdrachten vaker bij het midden- en kleinbedrijf terecht komen, wat duurzame groei en banen oplevert en innovatieve duurzame ondernemers een voorsprong geeft.
  • Invoering van een social-return criterium in de aanbesteding door de Europese Unie en haar instellingen.